Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6119 c581 390
Reposted fromkattrina kattrina viatediousuncle tediousuncle
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viadzony dzony
1570 eb22 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaohhwell ohhwell
5151 0082 390
1804 fc19 390
Reposted fromlittlefool littlefool viahunsert hunsert
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viasavor savor
6834 eafd 390
Reposted fromdrink-me drink-me viaautoobdukcja autoobdukcja
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
6329 c228 390
Reposted frommariet mariet viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
5277 48e8 390
Reposted fromkulamin kulamin viaautoobdukcja autoobdukcja
6393 1bdd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viagwiazdeczka gwiazdeczka
0837 01d3 390

Reposted fromoopsiak oopsiak viasavor savor
8756 30de 390
Reposted fromhole-love hole-love viaohhwell ohhwell
0788 833d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasavor savor
8825 e184 390
Reposted fromfrenzy frenzy viasavor savor
9679 3537 390

"When I make him laugh, I feel like the most beautiful girl in the world."

Reposted fromrousmadder rousmadder viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl