Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9679 3537 390

"When I make him laugh, I feel like the most beautiful girl in the world."

Reposted fromrousmadder rousmadder viasavor savor
Uwielbiam rozmawiać z Tobą w nocy, tuż przed snem. Jesteś najwspanialszym happy endem dnia, jaki tylko można sobie wyobrazić, bez względu na to, jak podły czy dobry ten dzień był.
Reposted fromMissTake MissTake viasavor savor
7329 fa9f 390
9552 5c45 390
Reposted fromDuke-Balou Duke-Balou viasavor savor
7561 ec24 390

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
6463 cc29 390
7547 13e5 390

How to respond properly.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaabeille abeille
9917 2abd 390
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viasavor savor
4799 7706 390
Reposted fromblank-page blank-page viapatidaga patidaga
0505 52b0 390
Reposted fromdailylife dailylife viapatidaga patidaga
8509 a126 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskatrix skatrix
0526 aa5d 390
Reposted fromfoods foods
7722 8154 390
Jeśli dziewczyna mówi ci o swoich problemach, to nie znaczy, że lubi narzekać. To znaczy, że ci ufa. 
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viakarolajna karolajna
8911 439d 390
Reposted frommortiah mortiah viaohhwell ohhwell
7372 7f47 390
Reposted fromoutline outline viatatuaze tatuaze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl