Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2809 27ff 390
Reposted fromrichardth richardth viatediousuncle tediousuncle
"Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań."
— Haruki Murakami – "Norwegian Wood"
6557 4959 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viasarkastyczna sarkastyczna
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaoutkapa outkapa
8836 b5e3 390
Reposted fromoll oll vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
6078 81a2 390
Reposted frommental-cat mental-cat viatediousuncle tediousuncle
Reposted fromfabs3 fabs3 viasavor savor
7222 ab05 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna
5953 1d9b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
3710 23ba 390
Reposted fromonlypink onlypink viafollow-me follow-me
1875 163e 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viadzony dzony
9485 ea22 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasavor savor
0768 3d51 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viasavor savor
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viapatidaga patidaga
2390 5c8c 390
9520 0371 390
Reposted fromrol rol viaautoobdukcja autoobdukcja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl